Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej czworka.net.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów zdjęć,
 • tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wyłączenia

 • Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Gałeczka.
 • E-mail: szkolnastrona@czworka.net
 • Telefon: 324152084

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki
  47-400 Racibórz ul. Wojska Polskiego 8
 • E-mail: sp4rac@poczta.fm
 • Telefon: 324152084

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. księdza Stefana Pieczki mieści się w budynku przy ul. Jana Kasprowicza 4 w Raciborzu.
 2. Budynek wyposażony jest w jedno wejście główne, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz cztery wejścia boczne.
 3. Wejście od boiska posiada podjazd dla niepełnosprawnych.
 4. Sekretariat znajduje sie na I piętrze, na parterze przy wejściu głównym znajduje oznakowane miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.
 6. Świetlica i punkt wydawania posiłków znajduje się na parterze.
 7. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 8. Przed terenem szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 10. Do szkoły można wejść osoba z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.