Warunki korzystania z boisk szkolnych, w czasie obowiązywania na terenie kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

 1. Do czasu wejścia na płytę boiska obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży, jej części lub maseczki.
 2. Osoby przebywających na płycie boiska, podczas uprawiania sportu, nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 3. Na jednym boisku może w tym samym czasie przebywać nie więcej niż 14 osób i 2 trenerów lub 2 opiekunów lub jeden trener i jeden opiekun, z wyłączeniem osób niezbędnych do obsługi boisk.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia zajęć grupowych, gier zespołowych powyżej 14 osób na jednym boisku.
 5. Zalecane jest zachowanie możliwie jak najczęściej bezpiecznego dystansu podczas uprawiania sportu.
 6. Nie podajemy sobie rąk, nie przybijamy piątek itp.
 7. Na terenie boiska nie ma możliwości korzystania z szatni. Prosimy o przychodzenie na boisko w stroju i obuwiu sportowym.
 8. Na terenie boiska nie ma  możliwości korzystania z węzła sanitarnego z wyjątkiem toalety.
 9. Toaleta jest myta i dezynfekowana środkami chemicznymi po każdej grupie osób korzystających z boisk.
 10. Urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie boisk są dezynfekowane po każdej grupie osób korzystających z boisk.
 11. Osoby korzystające z boisk są obowiązane do dezynfekcji rąk przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu.

 

Ustalenia organizacyjne:

 1. Wprowadza się rezerwację terminów korzystania z boisk.

Rezerwacji można dokonać:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 13 w sekretariacie szkoły. Tel. kontaktowy: 32 415 20 84,
 • bezpośrednio u animatora.

Rezerwacji dokonuje osoba pełnoletnia.

Podczas rezerwacji należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • datę oraz godzinę rezerwacji,
 • ilość osób korzystających z boisk.
 1. Wejście na boiska odbywa się o pełnych godzinach.

Korzystanie z boisk trwa 45 minut, potem jest 15 minutowa przerwa na niezbędne prace dezynfekcyjne.

 1. Nie ma możliwości wypożyczania piłek. Osoby korzystające z boisk przynoszą swoje piłki. Przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu piłki są dezynfekowane przez obsługę boiska.
 2. Boiska są czynne:

poniedziałek – piątek        w  godzinach  16.00 – 20.00

sobota                                w godzinach   11.00 – 19.00

niedziela                             nieczynne

 

Poza godzinami otwarcia, przebywanie na boiskach jest surowo zabronione. 

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO  w zakresie danych osobowych przetwarzanych z tytułu rezerwacji obiektów sportowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą adresu mailowego: iod.oswiata.raciborz@iso-lex.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zarezerwowania miejsca na obiektach sportowych na terenie szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane kontaktowe przetwarzane są również w celu powiadomienia o ewentualnym wystąpieniu zakażenia COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) – jeśli zakażenie ma związek przyczynowo – skutkowy z korzystaniem z obiektów sportowych szkoły.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty legitymujące się podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 5. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia, usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi), ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania), wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania (jeśli przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO), przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych u Administratora).
 6. Osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu konieczny do zabezpieczenia roszczeń z tytułu udostępnienia obiektu sportowego szkoły. Drugim kryterium przechowywania danych kontaktowych jest zachowanie danych do celów powiadomienia o ewentualnym wystąpieniu zakażenia COVID-19 (jeśli zakażenie ma związek przyczynowo – skutkowy z korzystaniem z obiektów sportowych szkoły).
 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi rezerwacji i udostępnienia obiektu sportowego. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości zarezerwowania obiektu. 
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Administrator nie dokonuje procesu profilowania.
i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.