Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)

Statut Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Ks. Stefana Pieczki w Raciborzu, §38

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu (bez wynagrodzenia).
 4. Działalność wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności
  i bezinteresowności.
 5. Wolontariuszem może być każdy uczeń klasy VII i VIII, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc i w każdej dziedzinie życia społecznego.
 6. Szkolny Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspierać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i społeczne pod opieką i nadzorem nauczyciela.
 7. Cele działania.
 8. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.
 9. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 10. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 11. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 12. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 13. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 14. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 15. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
 • Formy działania.

Klub wolontariuszy realizuje swoją działalność poprzez:

 1. imprezy kulturalno-charytatywne, spotkania z zaproszonymi gośćmi, itp.
 2. bale, dyskoteki charytatywne.
 3. imprezy rekreacyjno- sportowe, festyny, loterie, aukcje, itp.
 4. udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za zgodą dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora, opiekuna klubu.
 5. pomoc w organizacji imprez szkolnych.
 6. włączenie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek opiekuńczych, wychowawczych i itp.
 7. pomoc, udział w organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkole.
 8. Pomoc w działaniach szkoły oraz współpracujących z nią organizacji mających na celu promowanie idei aktywności obywatelskiej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego.
 9. Aktywna praca w Samorządzie Szkolnym.
 10. Prawa wolontariusza.
 11. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 12. Wolontariusze mogą podejmować działania w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole i pomocy w domu rodzinnym.
 13. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków społeczności szkolnej.
 14. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii
  o wykonywanej pracy.
 15. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku
  z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 16. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora.
 17. Wolontariusz przed podjęciem działań, zostaje poinformowany o zasadach bezpieczeństwa i higieny. Warunki te zapewnia opiekun danej formy wolontariatu.
 18. Obowiązki wolontariusza.

Wolontariusz:

 1. musi przedstawić pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na działanie
  w wolontariacie.
 2. przestrzega zasady zawarte w Regulaminie Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 3. realizuje cele i zadania wynikające z Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 4. systematycznie uczestniczy w pracach Szkolnego Klubu Wolontariusza.
 5. jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy.
 6. szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom.
 7. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię.
 8. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. Zobowiązany jest zachowania tajemnicy danych wrażliwych.
 9. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom.
 10. wykonując działania na rzecz wolontariatu podczas zajęć lekcyjnych ma obowiązek uzupełnić braki, spowodowane nieobecnością.

Za nieprzestrzeganie Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 4 w Raciborzu, wolontariusz może być usunięty z klubu.

 1. Nagradzanie wolontariuszy.

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza mogą zostać nagrodzeni przez:

– wyrażenie uznania słownego przez opiekuna lub dyrektora

– pochwałę na forum szkoły

– wręczenie listów pochwalnych i dyplomów wolontariuszom lub ich rodzicom lub opiekunom

– wręczenie nagrody rzeczowej (np. książka)

– otrzymanie ….. punktów dodatnich wynikających z regulaminu wystawiania oceny z zachowania

– wpis na świadectwie ukończenia szkoły

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

 • Zasady otrzymania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły.

Uczeń  może otrzymać wpis o wolontariacie na świadectwie ukończenia szkoły gdy

 1. W roku szkolnym 2021/2022 uczeń klasy ósmej przepracował 20 godzin w szkolnym wolontariacie, potwierdzone pisemnie przez opiekuna zajęć.
 2. W roku szkolnym 2021/2022 uczeń klasy ósmej przepracował 20 godzin w wolontariacie organizowanym przez podmioty zewnętrzne, potwierdzone pisemnie przez te podmioty.
 3. W przeciągu klasy VII i VIII przepracował 30 godzin w wolontariacie szkolnym lub organizowanym przez podmioty zewnętrzne. Godziny wolontariatu można łączyć. Godziny pracy wolontariatu powinny być pisemnie potwierdzone przez opiekuna zajęć, podmiot zewnętrzny w ramach którego świadczony był wolontariat.
 • Postanowienia końcowe.
 1. Szkolny Klub Wolontariusza bezpośrednio podlega dyrektorowi szkoły.
 2. Wolontariuszy reprezentuje trzyosobowa Rada Wolontariatu, wyłoniona z Rady SU.
 3. W placówce tworzy się szkolną listę wolontariuszy, jej weryfikacja następuje w czerwcu i październiku każdego roku. Na liście umieszczani są także wolontariusze podmiotów zewnętrznych.
 4. Koordynatorami Szkolnego Klubu Wolontariusza są opiekunowie Samorządu Szkolnego, do zadań których należy

– planowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy

– wspieranie wolontariuszy w działaniach

– nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi wolontariat

– inspirowanie członków do podejmowania działań

– reprezentowanie Szkolnego Klubu Wolontariusza na zewnątrz

– stały kontakt z dyrekcją szkoły

 1. Szkolny Klub Wolontariusza ściśle współpracuje z Samorządem Uczniowskim, Rada Wolontariatu uczestniczy w zebraniach Rady SU, przedstawiając swoje propozycje i zachęcając do akcji charytatywnych całą społeczność szkolną.
 2. Rozpoczęcie akcji charytatywnej na terenie szkoły powinno odbyć się za aprobatą Samorządu Uczniowskiego, poprzez głosowanie Rady SU.

 

 

i

Zajrzyj również do mediów społecznosciowych - jesteśmy tam.

Zmiana rozmiaru czcionki